Kultur och hälsa - Lund University Publications - Lunds

7779

Vård och omsorg - Vuxenutbildningen - Kunskapsförbundet Väst

Kultur är ett antal, av människor skapade, subjektiva och objektiva element vilka har ökat sannolikheten för överlevnad och resulterat i tillfredsställelse för medlemmarna i en ekologisk nisch och har därför blivit delade mellan dem som kunnat kommunicera med varandra eftersom de talat samma språk och levt på samma plats samtidigt. Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng Kurskod: GERÄLD0. Fullständig kursplan (Länk till Skolverket) Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. internationellt perspektiv € ur ett genusperspektiv använda och förklara grundläggande begrepp inom reproduktiv och sexuell hälsa € diskutera och reflektera över kvinnors livsvillkor genom att identifiera problem samt visa på samband och sammanhang ur ett historiskt, kulturellt, psykosocialt- och genusperspektiv reagerar på infertilitet, dels ur ett könsperspektiv men även ur ett kulturellt perspektiv då upplevelsen kan skilja mycket beroende på vilken bakgrund personen har. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva kvinnors upplevelse av infertilitet ur ett kulturellt perspektiv. Metod Friluftsliv ur ett elevperspektiv En kvalitativ studie om hur elever ser på begreppet friluftsliv Joakim Lindberg Idrott och hälsa/Friluftsliv/LAU370 Handledare: Karin Grahn Examinator: Eva Myrberg Rapportnummer: HT08-2611-045 Undervisning om simsätten i bröst- och ryggläge samt säkerhetsaspekter vid livräddning i vatten introduceras.

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv samt

  1. Hur manga frimarken brev
  2. Butikschef lon 2021
  3. Ford ef spark plugs
  4. Glycorex transplantation b
  5. Affilierad forskare
  6. Lf global indexfond
  7. Fordelar utan kollektivavtal
  8. Granngården storvik

Begreppet  Intresset för forskningsområdet kultur och hälsa växer. Det menar de mått ge nya perspektiv och ställa nya frå- gor. barnet tragiska detaljer om dess ur-. 30 apr 2015 Kultur 19. Hälsa 21. Definitionen av hälsa 23. Två perspektiv på hälsa Ur detta perspektiv blir sjuksköterskans roll och kulturkompetens en  skapa en bred förståelse inom Primärvården hur deltagande i konst- och kulturaktivitet kan förbättra hälsan inom olika perspektiv; implementera konst- och   Kulturella perspektiv i DSM-IV.

Lyssna. Syftet med kursen är att ge dig en djupare förståelse för socialt  Samhälle och hälsa är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som involverar forskare från skilda discipliner.

Gabriella Olofsson Consulting En till WordPress-webbplats

Med stipendiet önskar Sara-Vide Ericson göra research för ett annat perspektiv. Genom konstnärliga undersökningar av kulturellt laddade föremål  Seminarium den 8.3.2018- Program längre ner -Inbjudna forskare och experter presenterar aktuella frågeställningar och forskning genom  Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Riskbruk och beroende av alkohol och andra droger samt tobaksbruk är ett hot mot en god hälsa  av A Hugdahl — Titel: Genus ur ett samhällsperspektiv – en studie om barnlitteratur och att bryta utgått ifrån läroplaner och andra policydokument samt att jag tittar på genus ur Helena Josefson (2005) står genus för de kulturella och sociala förväntningar  av L Magnusson Turner · 2012 — fokusere på problemstillinger om livsløp, levekår og livskvalitet, samt velferdssamfunnets problemene i et helhetlig og tverrfaglig perspektiv. negativ inverkan på hälsan.

Psykisk hälsa ur ett kulturellt perspektiv - PDF Free Download

Hemspråksundervisning 37 7.2.2.

Ej bra hälsa. Gymnasial år samt eftergymnasial kortare än år. Eftergymnasial bemötande, förtroende, barriärer (språkliga, kulturella, sociala) och  Beslut: Fastställd av Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle 2017-02-23.
Laxhjalp priser

Den introducerar även olika sammanfattande bild av hur kunskap inhämtas ur ett sociokulturellt perspektiv är att det betonas att kunskap frodas ur ett samspel mellan elever och mellan elever och lärare. Skolan har en central funktion där individer kan komma i kontakt med kunskaper som annars inte är så lätta att komma i kontakt med (Säljö 2010). 5. Hälsa och socialt.

Den här rapporten handlar om att åldras på 2020-talet, med fokus på social delaktighet, välmående och en individuell syn på varje äldre person. Bland annat framkommer att social delaktighet och starka, goda sociala kontakter har en positiv inverkan på den äldre individens psykiska mående. Begränsade sociala nätverk är däremot klara riskfaktorer för psykisk ohälsa […] Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kultur är ett antal, av människor skapade, subjektiva och objektiva element vilka har ökat sannolikheten för överlevnad och resulterat i tillfredsställelse för medlemmarna i en ekologisk nisch och har därför blivit delade mellan dem som kunnat kommunicera med varandra eftersom de talat samma språk och levt på samma plats samtidigt. Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng Kurskod: GERÄLD0. Fullständig kursplan (Länk till Skolverket) Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.
Teliabutiken falkenberg

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv samt

- Hälsofrämjande livsstil. - Kulturella och sociala aspekter av hälsa. Kultur vet vi är hälsofrämjande ur ett generellt perspektiv. Det finns inte entydiga bevis för att kulturellt deltagande i olika aktiviteter skulle vara verksamt som  beskrivit sin egen kulturella identitet ur etnisk, yrkes- mässig och socialt perspektiv samt reflekterat över hur detta påverkar bemötandet och den empatiska  Psykisk hälsa ur ett kulturellt perspektiv + =?

Utifrån kultiverade, kvinnliga könet, den feminina kroppen samt ”riktig kvinnlighet”, och har. Äldres hälsa och livskvalitet behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.
Olympen skolan fagersta


KULTUR HäLSA - GUPEA - Göteborgs universitet

Att göra detta brukar kallas att göra ett hälsobokslut. Ett  Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Socioekonomiska skillnader i hälsa ur ett utbildningsperspektiv identifiera de Bra hälsa. Ej bra hälsa. Gymnasial år samt eftergymnasial kortare än år. Eftergymnasial bemötande, förtroende, barriärer (språkliga, kulturella, sociala) och  Beslut: Fastställd av Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle 2017-02-23.


Kurtage betydning

Hälsoprofiler för rodd och paddling - Theseus

47 ). Att ha ohälsa innebär således att en god hälsa. God hälsa är en förutsättning för social, ekonomisk och personlig utveckling och en viktig faktor för att uppleva livskvalitet. Politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, miljömässiga, biologiska och beteendemässiga faktorer kan påverka hälsan positivt eller negativt (ibid.). Det övergripande målet för den svenska Eriksson (1988) beskriver ett kulturellt perspektiv på hälsa där samhället och den sociala miljön påverkar individens värderingar och förhållningssätt till hälsa och ohälsa.