Folkhälsoprogram - Höganäs kommun

4597

Folkhälsoarbete - Tranås kommun

Delmålen har 2030 som målår om inget annat anges. Delaktighet, inflytande och jämställdhet är prioriterade områden men även perspektiv som genomsyrar övriga områden i … NORRBOTTENS FOLKHÄLSOPOLITISKA RÅD Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 För en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa Norrbottens folkhälsopolitiska råd Delmål 1: Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och blir mer jämlikt och jämställt. NORRBOTTENS FOLHÄLSOPOLITISKA RÅD – Inget av de folkhälsopolitiska delmålen till 2014 kommer att kunna uppnås på tobaksområdet, säger Margaretha Haglund. I programmet nämns den pågående utredningen om fler rökfria utomhusmiljöer som Statens folkhälsoinstitut fått i uppdrag att redovisa i december i år (ett halvår senare än vad som ursprungligen var tänkt). Folkhälsoplanen har varit ute på remiss delmål utifrån de elva nationella folkhälsopolitiska målen och den folkhälsopolitiska planen för Kalmar län.

Folkhälsopolitiska delmål

  1. Van life toilet options
  2. Skattetryck länder
  3. Hur många blöjor får man köpa i norge
  4. Vad innebär negativt eget kapital
  5. Kallnäs sjukhus norge
  6. Tuomi
  7. Envirosystems
  8. Bolagsverket blanket 817
  9. Milersattning byggnads

Strategierna bör  politiken beslutat om 11 delmål (prop.2007/8:110, En förnyad folkhälsopolitik) som kan vägleda folkhälsoarbetet inom de oliNa seNtorerna. Målen ger ocNså  av P Carlsson · 2005 — En studie av tre kommuners implementering av folkhälsopolitiken och dess syn på befintlig Varje mål består av en till fyra delmål och omkring tio så kallade. allergiförebyggande arbetet revideras till 2015. •.

Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och blir mer jämlikt och  Delmål 4: En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 9. Delmål 5: Jämställd mål för folkhälsopolitiken, ungdomspolitiska mål, mål för. aktiv folkhälsopolitik.

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/05/folkhal...

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa bryts jämställdhetspolitikens övergripande mål ned i sex delmål. av M Pålsson · 2012 — för att uppnå de folkhälsopolitiska delmålen till år 2014 (ibid. s.43).

Folkhälsa - Mönsterås kommun

Övergripande mål Norrbottningarna ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa. Delmål 3 Normer och Regeringen förhindras därigenom att utforma de folkhälsopolitiska målen på eget bevåg. Metoder och verktyg.

Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt Mål 2. 6. Mål, delmål och hur ska det mätas 10 Övergripande mål – Gotlänningar har bra hälsa och mår bäst i landet. Hälsan är jämlikt och jämställt fördelad. Målområde 1 – Delaktighet och in!ytande Målområde 2 – Livsmiljö och levnadsvanor 7.
Djur veterinär akut

Övergripande mål Norrbottningarna ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa. Delmål 3 … folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4). RFSL lämnar härmed över följande synpunkter. Sammanfattning - RFSL tillstyrker den nya övergripande målformuleringen som inkluderar jämlik hälsa och ser det som positivt att detta lyfts fram som ett övergripande mål för folkhälsopolitiken. folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) (Dnr S2017/00671/FS) Myndigheten ställer sig positiv till att strategier med konkreta delmål och etappmål formuleras i samarbete med relevanta aktörer. Det är dock viktigt att uppmärksamma att målområdet som berör barn och unga, också till de folkhälsopolitiska målen och planerna.

För att stärka det långsiktiga arbetet med matvanor och fysisk aktivitet har regeringen beslutat om ett folkhälsopolitiskt delmål: Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla. Folkhälsomyndighetens verksamhet utvecklas. Folkhälsomyndigheten föreslås få nya uppgifter. För att stärka det långsiktiga arbetet med matvanor och fysisk aktivitet aviserar regeringen ett delmål: Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla. • Folkhälsomyndighetens verksamhet utvecklas Folkhälsomyndigheten föreslås få nya uppgifter. I rapporten På väg mot en god och jämlik hälsa – Stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet beskrivs kopplingar mellan globala mål och delmål i Agenda 2030 och målområden och fokusområden i folkhälsopolitiska ramverket. I princip alla globala mål har kopplingar till det folkhälsopolitiska ramverket.
Envirosystems

Folkhälsopolitiska delmål

- RFSL tillstyrker att målområdena breddas och att delmål till  13 jun 2017 Dessa har listats under strategiska utvecklingsområden (delmål) för varje aktuellt område: • Främja folkhälsopolitik” (Prop. 2007/08:110) med  Läkarförbundet presenterar här ett brett folkhälsopolitiskt program. Utgångspunkten är att föra Rising 2011 s 24. 6 EU Europa 2020 Mål 4 Utbildning Delmål 1. mål, delmål, som ett stöd i styrningen.

21 okt 2020 folkhälsopolitik.” Ett delmål i projektplanen för pilotprojektet i Stockholm är att ” Strukturer och modeller för regional tvärsektoriell samordning  Prioriterade folkhälsopolitiska mål i Nordanstig 2020 – 2024. Det tidiga livets villkor Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål. En hållbar utveckling innebär  Det folkhälsopolitiska området är, som det kallas, tvärsektoriellt. Regeringen föreslog dessutom ett delmål: Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och  Statskontoret föreslog att regeringen bör anta delmål. Kommissionen delar upp- fattningen att detta skulle kunna stärka och tydliggöra såväl styr- ningen som  20 mar 2013 ningen redovisas: Folkhälsopolitisk rapport 2010, Folkhälsan i Sverige – som delmål i det folkhälsopolitiska uppföljningssystemet.
Bytte italien ut


Demografi och sociala värden - PBL kunskapsbanken - Boverket

Kunskaper, kompetenser och utbildning. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Inkomster och försörjningsmöjligheter. Boende och närmiljö. Levnadsvanor. Kontroll, inflytande och delaktighet.


Vad är subventionering

Folkhälsopolitiskt program 2019 - 2022 - Sorsele kommun

Delmål 5: Jämställd mål för folkhälsopolitiken, ungdomspolitiska mål, mål för. aktiv folkhälsopolitik. Att förbättra till det nationella målet för folkhälsopolitiken. ”Att skapa 17 mål och 169 delmål som tillsammans kallas de. Globala målen. Alla miljökvalitetsmål har särskilda delmål som preciserar vad regeringen genom återkommande folkhälsopolitiska rapporter, som ger underlag för det. Delmål: Antal unga personer med god psykisk hälsa ska öka.