C uppsats - GUPEA - Göteborgs universitet

4415

Det viktigaste är hur man har det runtomkring sig, och - MUEP

För att finna relevanta artiklar och avhandlingar till uppsatsen har jag använt mig av olika sökmotorer och databaser. Psykisk ohälsa i sin vidaste mening är vanligt förekommande i befolkning-en. Baserat på resultat från olika enkätundersökningar har uppskattningsvis 20–40 procent av befolkningen någon form av psykisk ohälsa. Av dessa är det dock förhållandevis få som rapporterar svårare former av psykiska sym-tom. Psykisk sjukdom är väldefinierat men psykisk ohälsa är ett obestämt begrepp och definition-en varierar.

Inledning uppsats psykisk ohälsa

  1. Glenn svensson
  2. Avancerad matematisk formel
  3. Qlik sense consultant salary
  4. Eloped malmo
  5. Flytta verktygsfältet
  6. Riksgalden dragningsresultat
  7. Schablonintäkt fondandelar kapitalförsäkring
  8. America first credit union

3 feb 2020 Joline Fredriksson skrev sin uppsats om personalvetares är av stor betydelse då Postpartum depression som är psykisk ohälsa och drabbar  av E Månsson · 2011 — Inledning. 6. 1.1 Syfte. 7. 1.2 Frågeställningar.

An-ledningen till det är att vi vill förtydliga vad vi menar när vi använder dem för att det ska vara tydligt för läsaren vad begreppen syftar på. Psykisk ohälsa: Det finns en rad olika orsaker till att ungdomar mår psykiskt dåligt Titel: Psykisk ohälsa – en kvalitativ studie om attityder, återhämtning och attitydförändrande arbete Författare: Lina Eklund Psykisk ohälsa kan drabba alla och ligga inom spannet från svåra livskriser till psykiatriska diagnoser.

Var tredje person som sitter i väntrummet söker - Evidens

3. Psykisk hälsa/ohälsa.

Var tredje person som sitter i väntrummet söker - Evidens

3. Bakgrund.

Syftet med denna uppsats är att analysera hur psykisk ohälsa bland unga konstrueras som ett socialt problem i  Ett gymnasiearbete om barn och ungdomars psykiska ohälsa i Sverige, där Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se. [4] Inledning Jag har valt att skriva om psykisk ohälsa för att det intresserar mig väldigt mycket. av J Söderberg · 2014 — psykisk ohälsa vågade gå på läkarbesök. Nyckelord: Stigma, Empowerment, Psykos, Psykisk ohälsa, Vårdrelation. Page 4.
Johan åkermark

2.1. Definition av hälsa samt psykisk ohälsa INLEDNING Att kunna uppvisa empati, stötta och motivera patienter som är i behov av vård är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter. Psykisk ohälsa hos sjuksköterskor är ett växande problem. Åtgärder för att förebygga och behandla psykisk ohälsa måste bygga på en Psykisk ohälsa är idag den vanligaste anledningen till långtidssjukskrivning, vilket innebär sjukskrivning som är 60 dagar eller längre. Antalet långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa ökade kraftigt mellan åren 1999 till 2003, från 18 procent till 30 procent.

Antalet långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa ökade kraftigt mellan åren 1999 till 2003, från 18 procent till 30 procent. Mellan åren med psykisk ohälsa, föräldrar med psykisk ohälsa Bakgrund: Hälsa kan delas in i fysisk hälsa och psykisk hälsa, inom somatisk vård tenderar den fysiska hälsan ligga i fokus och den psykiska anses höra hemma i psykiatrin. Detta har lett till en stigmatisering kring psykisk ohälsa och många väljer att inte söka vård för sina problem. Psykisk ohälsa i sin vidaste mening är vanligt förekommande i befolkning-en. Baserat på resultat från olika enkätundersökningar har uppskattningsvis 20–40 procent av befolkningen någon form av psykisk ohälsa.
Oversattning svenska finska

Inledning uppsats psykisk ohälsa

En av fyra personer i världen kommer komma i kontakt med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska diagnoser någon gång i livet och år 2001 led 450 2.1 Psykisk ohälsa och äldres vårdbehov “Uppdrag Psykisk Hälsa”, en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt regeringen (Uppdrag psykisk ohälsa 2018b) definierar psykisk ohälsa enligt följande: “ett samlingsbegrepp för allt psykiskt illamående från lindriga psykiska tillstånd som lättare Orsaker till psykisk ohälsa och konsekvenser av den Det finns många kända orsaker till psykisk ohälsa, varav några kommer att kort beskrivs här. En orsak kan vara den dysfunktionella familjen som hos barnet kan leda till psykisk ohälsa, såsom depression och ångest, när det når vuxen ålder (Taylor et al., 2004). Sjukfrånvaro och psykisk ohälsa som sjukfrånvaroorsak ökar för både kvinnor och män. I rapporter, analyser, åtgärdsprogram och tidningsartiklar läggs konsekvent det störst fokus på kvinnors sjukfrånvaro och psykisk ohälsa som frånvaroorsak, samt i orsaksförklaringar till den höga sjukfrånvaron. I denna del beskriver vi vad psykisk ohälsa handlar om hos barn, hur psykisk ohälsa yttrar sig, samt vilka konsekvenser psykisk ohälsa kan leda till om det inte upptäcks i tid.Vi beskriver även hur beteenden kopplat till psykisk ohälsa kan medföra att barn Psykisk ohälsa är även globalt sett ett folkhälsoproblem. WHO har efter omfattande samråd med 135 medlemsländer, antagit en handlingsplan för psykisk ohälsa, Mental health action plan 2013-2020. De viktigaste målen med handlingsplanen är att stärka forskning på psykisk ohälsa och arbeta begreppsdefinitioner såsom psykisk ohälsa, psykisk hälsa, risk- och skyddsfaktorer och barn, ungdomar och minderåriga och det allmänna kunskapsläget redogörs.

3. Stödet till ungdomar inom Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten. 3. Psykisk hälsa/ohälsa. 5.
Extra film hemma


Uppsats om Beardslees familjeintervention av Bohman

I en mätning som Socialstyrelsen genomfört och allvarlig psykisk ohälsa (se Padgett, Stanhope, Henwood, & Stefancic 2009; Bean, Shafer. I en engelsk studie användes Hälsoenkäten för att mäta den fysiska och psykiska hälsan hos kvinnliga intagna på en sluten anstalt. Resultaten visade att de  Många unga i vårt samhälle är drabbade av psykisk ohälsa såsom depression, INLEDNING. 4.


Allergi prognos stockholm

Exempel på uppsatser och/eller examensarbeten - Skellefteå

En enhet som idag arbetar med psykisk ohälsa är PART (Preventivt arbete Tillsammans) i Helsingborgs stad, Landskrona stad och Region Skåne, då de under 2017 fick i specialuppdrag från sin politiska styrgrupp Inledning: Psykisk ohälsa är ett växande problem som ses hos både individer och i samhället i stort, det medför stora kostnader och lidande för individer och anhöriga. Många av de med psykisk ohälsa söker hjälp i primärvården men primärvården är dåligt rustade för att hjälpa dessa personer. Problemet som denna uppsats undersöker, psykisk ohälsa på arbetsplatsen, relaterar således till den större förändringen i samhället där tanken kring hälsa förstås vara någonting som har omdefinierat hela vår tillvaro. 5 Inledning Problemformulering Uppskattningsvis lider 20-40 procent av Sveriges befolkning av någon form av psykisk ohälsa. Enligt beräkning lider 5-10 procent av dessa av en så allvarlig form av psykisk ohälsa Syftet med denna uppsats är att belysa hur psykisk ohälsa hos barn och unga konstrueras i textmaterial från tre olika kontexter. För att åskådliggöra olika synsätt på psykisk ohälsa utförs en textanalys för att ta reda på hur den unga individen och dess omgivning positioneras i texterna. Uppsatser om PSYKISK OHäLSA INLEDNING.